Cennik

Nieruchomości nie są identyczne, mogą być co najwyżej podobne, dlatego też wysokość wynagrodzenia za sporządzenie wyceny ustalana jest indywidualnie z Klientem i nie zależy od wartości nieruchomości lecz od:

 • rodzaju przedmiotu wyceny,
 • położenia i wielkości oraz stopnia złożoności przedmiotu wyceny,
 • kompletności i jakości udostępnionych przez zamawiającego dokumentów, dotyczących przedmiotu wyceny,
 • terminu realizacji zadania oraz innych postanowień wynikających z umowy zawartej z zamawiającym operat szacunkowy.

Operat szacunkowy dotyczący typowego przedmiotu wyceny jest sporządzany w terminie 3 – 5 dni. Przy wycenie bardziej skomplikowanej lub dotyczącej nietypowej nieruchomości, wymagającej poszerzonej analizy oraz dodatkowych danych z różnych dziedzin, termin wykonania usługi ustalany jest indywidualnie.


Wycena obejmuje następujące czynności:
 • wizję lokalną,
 • inwentaryzację przedmiotu wyceny,
 • wykonanie dokumentacji fotograficznej,
 • zebranie niezbędnych danych i ich analizę,
 • opracowanie opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego.

Podstawą do sporządzenia wyceny są dokumenty (ewidencyjne, architektoniczne, techniczne, prawne i inne) udostępnione zazwyczaj przez zamawiającego wycenę.

W razie braku dokumentów, niezbędnych do wykonania operatu szacunkowego, załatwiamy brakujące materiały w odpowiednich urzędach oraz wykonujemy inwentaryzację nieruchomości.


Do sporządzenia standardowej wyceny najczęściej wykorzystuję się następujące dokumenty:
 • wypis z rejestru gruntów,
 • kopia mapy ewidencyjnej,
 • wypis z planu zagospodarowania przestrzennego (dla działek),
 • decyzja WZ, pozwolenie na budowę (jeśli zostały wydane),
 • projekt techniczny budynku,
 • dokument stwierdzający powierzchnię użytkową budynku (w przypadku braku projektu),
 • zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej (zawierające m.in. informacje na temat komu przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu oraz podstawowe dane na temat lokalu).

Jednocześnie pragniemy zapewnić, że zgodnie z art. 175 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115 poz. 741 z 1997 r. z późn. zm.), wszystkie informacje uzyskane w toku wykonywania czynności zawodowych, zgodnie z zasadą poufności, stanowią tajemnicę zawodową rzeczoznawcy majątkowego i nie mogą być przekazywane osobom trzecim.

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania w spawie wyceny, prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie i przesłanie formularza kontaktowego. Przesłanie formularza nie jest równoznaczne z zawarciem umowy.


Biuro Wycen i Obsługi      Nieruchomości ARBITER

Wojciech Kobierski     


30-382 Kraków, ul. Kobierzyńska 120/86

tel. 601 088 996

tel./fax 12 264 23 99

e-mail:wojciech.kobierski@interia.pl

www.wycenamienia.prv.pl


Pytanie lub informację można także wysłać z naszej strony za pośrednictwem poniższego formularza. Przesłanie formularza nie jest równoznaczne z zawarciem umowy.


Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko:

Telefon:

Adres e-mail:

Treść:


© Copyright 2012 ARBITER. All rights reserved.
Powered by STUDIONCTI - NCTI - WypromujSiebie.pl - NCTI - Wydruk 3D