Nieruchomości nie są identyczne

mogą być co najwyżej podobne, dlatego też wysokość wynagrodzenia za sporządzenie wyceny ustalana jest indywidualnie z Klientem i nie zależy od wartości nieruchomości lecz od:

 • rodzaju przedmiotu wyceny,
 • położenia i wielkości nieruchomości oraz stopnia złożoności przedmiotu wyceny,
 • kompletności i jakości udostępnionych przez zamawiającego dokumentów, dotyczących przedmiotu wyceny oraz kosztów towarzyszących,
 • terminu realizacji zadania oraz innych postanowień wynikających z umowy zawartej z zamawiającym operat szacunkowy.

Operat szacunkowy, który dotyczy typowej nieruchomości sporządzany jest w ciągu kilku dni.

Przy wycenie bardziej skomplikowanej lub dotyczącej nieruchomości nietypowej, wymagającej poszerzonej analizy oraz dodatkowych danych z różnych dziedzin, termin wykonania usługi ustalany jest indywidualnie.

Wycena obejmuje następujące czynności:

 • wizję lokalną,
 • inwentaryzację przedmiotu wyceny,
 • wykonanie dokumentacji fotograficznej,
 • zebranie niezbędnych danych i ich analizę,
 • sporządzenia wyceny w formie operatu szacunkowego.

Podstawą do sporządzenia wyceny są dokumenty (ewidencyjne, architektoniczne, techniczne, prawne i inne) udostępnione zazwyczaj przez zamawiającego wycenę.

W razie braku dokumentów, niezbędnych do wykonania operatu szacunkowego, załatwiamy brakujące materiały w odpowiednich urzędach oraz wykonujemy inwentaryzację nieruchomości.

Do sporządzenia standardowej wyceny najczęściej wykorzystuję się następujące dokumenty:

 • wypis z rejestru gruntów,
 • kopia mapy ewidencyjnej,
 • wypis z planu zagospodarowania przestrzennego (dla działek),
 • decyzja WZ, pozwolenie na budowę (jeśli zostały wydane),
 • projekt techniczny budynku,
 • dokument stwierdzający powierzchnię użytkową budynku (w przypadku braku projektu),
 • zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej (zawierające m.in. informacje na temat komu przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu oraz podstawowe dane na temat lokalu).

Jednocześnie pragniemy zapewnić, że zgodnie z art. 175 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115 poz. 741 z 1997 r. z późn. zm.), wszystkie informacje uzyskane w toku wykonywania czynności zawodowych, zgodnie z zasadą poufności, stanowią tajemnicę zawodową rzeczoznawcy majątkowego i nie mogą być przekazywane osobom trzecim.

Wycena nieruchomości

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania w spawie wyceny, prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub wypełnienie i przesłanie formularza kontaktowego.

Przesłanie formularza nie jest równoznaczne z zawarciem umowy.