Podstawą działalności Biura Wycen i Obsługi Nieruchomości ARBITER jest szacowanie wartości nieruchomości oraz doradztwo w zakresie rynku nieruchomości.

Nasza oferta skierowana jest do:  firm, instytucji, urzędów oraz klientów indywidualnych.

Biuro Wycen i Obsługi Nieruchomości ARBITER świadczy usługi w zakresie: 

1. wyceny nieruchomości, w szczególności:

 • gruntów (zabudowanych i niezabudowanych),
 • budynków (w tym: mieszkalnych, handlowo-usługowych, biurowych, magazynowych, gospodarczych i innych),
 • lokali (mieszkalnych i użytkowych),
 • budowli i urządzeń trwale związanych z gruntem,
 • składników rolnych i leśnych,

2. doradztwa związanego z nieruchomościami, w tym:

 • analizy rynku nieruchomości,
 • oceny opłacalności i efektywności inwestycji,
 • doradztwo przy zakupie lub sprzedaży nieruchomości,
 • badanie stanu prawnego nieruchomości.

Biuro ARBITER wykonuje wyceny nieruchomości w szczególności dla celów:

 • kredytowych,
 • zawarcia umowy kupna-sprzedaży, zamiany nieruchomości,
 • podatkowych i sprawozdań finansowych oraz ubezpieczeniowych,
 • ustalenia wartości środków trwałych jako podstawy do naliczania amortyzacji,
 • spadkowych, a także związanych z podziałem majątku i zniesieniem współwłasności oraz dochodzenia roszczeń przed sądem z różnych tytułów,
 • ustalenia odszkodowania za mienie pozostawione poza obecnymi granicami Polski (tzw. mienie zabużańskie),
 • określenia odszkodowania za grunty przeznaczone lub zajęte pod drogi publiczne i linie kolejowe,
 • związanych z ustaleniem opłat adiacenckich i planistycznych,
 • wyznaczenia podstawy do odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości,
 • rozliczenia nakładów poniesionych na nieruchomości,
 • określenia wartości poniesionych szkód z różnych tytułów,
 • naliczenia lub aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste,
 • uwłaszczenia, prywatyzacji lub wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego (aportu).
Obsługa nieruchomości

Biuro ARBITER sporządza również operaty szacunkowe dotyczące praw związanych z nieruchomościami, w których określana jest wysokość wynagrodzenia za:

 • ustanowienie służebności przesyłu,
 • bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • ustanowienie służebności gruntowej (w tym drogi koniecznej).

Nasze biuro opracowuje także opinie i analizy z zakresu szacowania nieruchomości dla potrzeb indywidualnych zamawiającego.